Demmersweg 36, 7556 BN, Hengelo

Privacyverklaring JD Secure

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

JD Security (hierna: ‘JD’) is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. JD doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van JD is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

JD is verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonsgegevens voor het verwerken van klantgegevens voor onder andere de facturering en boekhouding van JD. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1.De Algemeneverordening Gegevensbescherming (hierna te noemen:AVG);
2.De Uitvoeringswet Algemeneverordening Gegevensbescherming(hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevens

JD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JD en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JD hebt verstrekt. JD kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor-en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw betalingsgegevens;
  • Uw IP-adres

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

JD zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door JD verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het installeren van camera-en alarminstallaties. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te plaatsvinden en de klant op de hoogte te houden van de status van de bestelling. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van JD te optimaliserenen om de relatie met uw als klant te beheren en onderhouden.

4. Marketingactiviteiten

JD houdt, in het kader van zijn marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van zijn bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de relatie met de klanten te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van JD. Tot slot kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de diensten van JD onder aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van de bedrijfs gegevens met foto’s van het evenement op de website of andere socialemedia kanalen(Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest).

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

JD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen,waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren.Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan twee jaren worden bewaard, tenzij de wet anders voorschrijft. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenenen/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

JD verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. JD kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. JD raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens

JD gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt JD zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. JD beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dater misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

8. Verwerking persoonsgegevens met derden

In het geval van JD samen werkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt JD afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. JD legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. JD verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Rechten van betrokkenen

De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit gevalJD), kan uitoefenen, dan wel inroepen. De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvormingen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. JD honoreert alle rechten van de betrokkenen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@jdsecure.nl. JD zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door JD of door één van de verwerkers van JD. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door JD te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. JD kan u vragen om u te legitimeren voordat JD gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

10. Wijziging Privacyverklaring

JD behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van JD worden gepubliceerd:www.jdsecure.nl.

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met JD. Naast het recht om een klacht in te dienen bij JD, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

12.Contactgegevens JD

JD Security

Adres: Demmersweg 36
Postcode en plaats: , 7556 BN, Hengelo
KvK-nummer: 77805453
E-mail: info@jdsecure.nl
Website: www.jdsecure.n

Bereken meteen uw kosten

START MIJN BEREKENING

0$

Bedankt voor uw offerte aanvraag, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

In welke categorie valt u?

Zakelijk

Particulier

Maak een keuze om verder te gaan

Welk type object?

Comercieel

Industrieel

Kantoor

Maak een keuze om verder te gaan

Hoeveel m2 perceel?

0-100 m2

100-300 m2

300-500 m2

>500m2

Maak een keuze om verder te gaan

Waar wenst u zicht op?

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Maak een keuze om verder te gaan

Uw beveiligingssysteem heeft u al vanaf:

Pakket prijs vanaf:

OmschrijvingInformatieKwantiteitPrijs
korting :
Totaal :