Demmersweg 36, 7556 BN, Hengelo

Algemene Voorwaarden JD Secure

Tot stand gekomen op dinsdag 9 juli 2020.

Algemene Voorwaarden JD Security, gevestigd aan Demmersweg 36, 7556 BN, te Hengelo, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77805453.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

JD Security: JD Security, ingeschreven bij de KvK onder nummer77805453, hierna te noemen ‘JD’.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen JD en de Wederpartij.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en JD.

Leaseovereenkomst: De Overeenkomst tussen de wederpartij en JD, waarbij in het kader van een door de JD geleverde dienst, namelijk het installeren van camerasystemen en alarmsystemen, Producten zijn geleverd, die ten tijde van het leasecontract in eigendom blijven van JD. Na het voldoen van de gehele betalingsverplichting draagt JD de Producten over aan betreffende Wederpartij.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst: Het installeren van camerasystemen en alarmsystemen van en/of door JDaan Wederpartij.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen JD en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met JD, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden JD en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met JD zijn overeengekomen.

Indien JD niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle offertes/aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle offertes/aanbiedingen van JD zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. Indien geen termijn is opgenomen in de offerte, is deze offerte vrijblijvend van aard. JD kan niet aan zijn offertes/aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is JD daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JD anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht JD niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle offertes/aanbiedingengelden niet automatisch voor toekomstigeorders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van JD.

Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst

JD en de Wederpartij kunnen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, alleen bij wederzijds goedvinden.

Artikel 6 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege wanneer beide partijen de prestatie hebben geleverd of de termijn in de Overeenkomst is verstreken, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt JD de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JD zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal JD de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal JD daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal JD proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.JD zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JD kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en JD zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

JD zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. JD heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. JD heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JD het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is JD niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JD het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan JD. Instructies een aanwijzingen aangaande de installatie van de camera-en alarmsystemen dienen voorafgaande aan de uitvoering van de dienst te geschieden. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft JD het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Honorarium, prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium, de prijzen en de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium, de prijzen en de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg-of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium, prijs of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium, de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van JD.Van alle bijkomende kosten zal JD tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 10 Wijziging Honorarium, prijzen en tarieven

Indien JD bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is JD gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien JD het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JD rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • JD alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

JD zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. JD zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Levering Producten

Levering vindt plaats op locatie, doordat de Producten in macht worden gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. JD levert Producten in het buitenland. De Wederpartij is verplicht de geleasede zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.De Wederpartij is verplicht de geleasede zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Uitvoering Diensten

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op locatie van de Wederpartij. De werkzaamheden zullen ook worden uitgevoerd in het buitenland.

Artikel 13 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door JD opgegeven termijn, in beginsel betreft dit 14 tot 20 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.Indien JD gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan JD heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij JD schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij JD alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat JD zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat JD binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken, dan wel het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van JD. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht of op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 15 Eigendom Producten

Alle door JD in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van JD tot dat de gehele betalingsverplichting van de Wederpartij is voldaan.

Artikel 16 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door JD aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt op de voorgeschreven wijze zoals aangegeven op de offerte. Betaling geschiedt achteraf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.Het is mogelijk dat JD, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, een aanbetaling in rekening treft. In dit geval is dit uitdrukkelijk overeengekomen.De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. JD en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijnde vorderingen van JD en de verplichtingen van de Wederpartij jegens JD onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JD, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JD, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid vanConsument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoedingzoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft JDpas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat JDde Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14  dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
 
Artikel 18 Opschorting
 
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft JD het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.Voorts is JD bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 
 • Na het sluiten van de Overeenkomst JD omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van JD kan worden gevergd.
JD behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 19 Ontbinding
 
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is JD bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 
Voorts is JD bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 
 • Na het sluiten van de Overeenkomst JDomstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van JD kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding vande Overeenkomst in redelijkheid niet van JD kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte vanzijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.
 
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van JD op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien JD de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is JD niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door JDgeleden schade.

Artikel 20 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan JD of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmachtwordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JD geen invloed kan uitoefenen en waardoor JD niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in-of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door JD in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. JDheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JD zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel JD als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt JD zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien JD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Garanties

JD garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. JD garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. JD garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederlanden buitenland. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor de duur van de fabrieksgarantie per Product. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal JD, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot vervanging of herstelling.Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat JD in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JD geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
 
Artikel 22 Aansprakelijkheid 
 
JD is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van JD.
Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
JD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. JD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JD is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JD kenbaar behoorde te zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JD of zijn leidinggevende ondergeschikten. JD is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. Indien JD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JD beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door JD aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat JD overeenkomstig de verzekering draagt. De Wederpartij dient de schade waarvoor JD aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan JD te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens JD vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartijbekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 
Artikel 23 Vrijwaring
 
De Wederpartij vrijwaart JD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien JDdoor derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden JD zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van JD en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
Artikel 24 Verjaringstermijn
 
Voor alle vorderingen jegens JD en de door JD(eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 1 jaar nadat de Wederpartij JD ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
 
Artikel 25Auteurs-en intellectuele eigendomsrechten
 
JD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. JD behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 26 Geheimhouding
 
Zowel JD als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
 
Artikel 27 Privacy
 
JD handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan JD verstrekt, zal JD zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. JDzal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. JD mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht. Het is JD niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. De Wederpartij gaat akkoord dat JD de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 
Artikel 28 Cookies
 
Bij het bezoeken van de website kan JD informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die JD verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 29 Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen. Artikel 30 Wijziging Algemene Voorwaarden JD heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. JD zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van krachtzijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 31 Toepasselijkrecht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JD partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Geschillen tussen JD en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland,tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 32 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer77805453.

Bereken meteen uw kosten

START MIJN BEREKENING

0$

Bedankt voor uw offerte aanvraag, we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

In welke categorie valt u?

Zakelijk

Particulier

Maak een keuze om verder te gaan

Welk type object?

Comercieel

Industrieel

Kantoor

Maak een keuze om verder te gaan

Hoeveel m2 perceel?

0-100 m2

100-300 m2

300-500 m2

>500m2

Maak een keuze om verder te gaan

Waar wenst u zicht op?

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Maak een keuze om verder te gaan

Uw beveiligingssysteem heeft u al vanaf:

Pakket prijs vanaf:

OmschrijvingInformatieKwantiteitPrijs
korting :
Totaal :